Toán Lớp 7: /3(x+2)/=/2-x/ trl nhanh , đầy đủ = hay nhất trl chậm , sai , thiếu = payy màu

Toán Lớp 7: /3(x+2)/=/2-x/
trl nhanh , đầy đủ = hay nhất
trl chậm , sai , thiếu = payy màu

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $|3(x+2)|=|2-x|\\⇒\left[\begin{matrix} 3(x+2)=2-x\\ 3(x+2)=-(2-x)\end{matrix}\right.\\⇒\left[\begin{matrix} 3x+6=2-x\\3x+6=-2+x\end{matrix}\right.\\⇒\left[\begin{matrix} 3x-x=6+2\\3x+x=6-2\end{matrix}\right.\\⇒\left[\begin{matrix} 2x=8\\4x=4\end{matrix}\right.\\⇒\left[\begin{matrix} x=4\\x=1\end{matrix}\right.$

  Trả lời
 2. Answer
  abs(3 . (x + 2)) = abs(2 – x)
  => abs(3x + 6) = abs(2 – x)
  => $\left[\begin{matrix} 3x + 6 = 2 – x\\ 3x + 6 = – (2 – x)\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} 3x + x = 2 – 6\\ 3x + 6 = – 2 + x\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} 4x = -4\\ 3x – x = -2 – 6\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = -4 : 4\\ 2x = -8\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = -1\\ x = -8 : 2\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = -1\\ x = -4\end{matrix}\right.$
  $\text{Vậy}$ x \in {-1 ; -4}

  Trả lời

Viết một bình luận