Toán Lớp 7: Cho hai đường thẳng xx phẩy và yy phẩy cắt nhau tại O sao cho xOy=60 độ số đo x’Oy’ là:

Toán Lớp 7: Cho hai đường thẳng xx phẩy và yy phẩy cắt nhau tại O sao cho xOy=60 độ số đo x’Oy’ là:

TRẢ LỜI

Viết một bình luận