Toán Lớp 6: Tìm x làm từng bước rõ ràng ra: `(x+ 1/2) ²- 1/3= 6/9`

Toán Lớp 6: Tìm x làm từng bước rõ ràng ra:
(x+ 1/2) ²- 1/3= 6/9

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x+1/2)^2-1/3=6/9
  =>(x+1/2)^2-1/3=2/3
  =>(x+1/2)^2=2/3+1/3
  =>(x+1/2)^2=1
  =>(x+1/2)^2=1^2 hoặc =>(x+1/2)^2=(-1)^2
  =>x+1/2=1 hoặc =>x+1/2=-1
  =>x=1-1/2 hoặc =>x=-1-1/2
  =>x=2/2-1/2 hoặc =>x=-2/2-1/2
  =>x=1/2 hoặc =>x=-3/2
  Vậy x∈{1/2;-3/2}
   

  Trả lời
 2. (x + 1/2)^2 – 1/3 = 6/9
  => (x + 1/2)^2 = 6/9 + 1/3
  => (x + 1/2)^2 = 1
  => Xảy ra một trong hai trường hợp sau:
  +)  TH1:
  (x + 1/2)^2 = 1^2
  => x + 1/2 = 1
  => x = 1 – 1/2
  => x = 1/2
  +)  TH2:
  (x + 1/2)^2 = (-1)^2
  => x + 1/2 = -1
  => x = -1 – 1/2
  => x = (-3)/2
  Vậy x ∈ {1/2 ; (-3)/2}

  Trả lời

Viết một bình luận