Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x , để : 2x+5 chia hết x+1

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x , để : 2x+5 chia hết x+1

TRẢ LỜI

 1. 2x + 5 \vdots x + 1
  => (2x + 5) – [2 . (x + 1)] \vdots x + 1
  => (2x + 5) – (2x + 2) \vdots x + 1
  => 2x + 5 – 2x – 2 \vdots x + 1
  => 5 – 2 \vdots x + 1
  => 3 \vdots x + 1
  => x + 1 ∈ Ư(3)
  => x + 1 ∈ {-1 ; 1 ; -3 ; 3}
  => x ∈ {-2 ; 0 ; -4 ; 2}
  Vậy x ∈ {-2 ; 0 ; -4 ; 2} thì 2x + 5 \vdots x + 1

  Trả lời

Viết một bình luận