Toán Lớp 7: Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Lấy điểm A thuộc tia Ot. Qua A kẻ đường vuông góc với Ot cắt Ox, Oy theo thứ

By Diễm Phúc

Toán Lớp 7: Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Lấy điểm A thuộc tia Ot. Qua A kẻ đường vuông góc với Ot cắt Ox, Oy theo thứ tự ở B và C.
a) Chứng minh: OAB=OAC.
b) Lấy điểm I thuộc tia Ot (I và O khác phía đối với BC). Chứng minh IC=IB và IO là tia phân giác của góc BIC.
c) Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt Ox, Oy theo thứ tự ở M và N. Chứng minh MN vuông góc OI.
Viết một bình luận