Toán Lớp 4: Bài1 hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc thửa thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ Hỏi mỗi thửa thu hoạch đượ

Toán Lớp 4: Bài1 hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc thửa thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ Hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?
Bài2: lớp 1 và lớp 2 cùng thu nhận được 127 kg giấy lớp hai thu hoạch được nhiều hơn lớp một 9 kg giấy Hỏi mỗi lớp thu hoạch được bao nhiêu kg giấy
Bài3 hai tấm vải dài tất cả 114 m . Tấm vải thứ 1 dài hơn tấm vải thứ hai 6m . Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m ?
Bài2: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 24m và chiều rộng 18m

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Bài1 hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc thửa thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ Hỏi mỗi thửa thu hoạch đượ”

 1. Giải đáp:
   Bài 1.
           Đổi 3 tấn 2 tạ = 3200kg
                  6 tạ = 600kg
  Thửa thứ nhất thu hoạch được số ki lô gam thóc là:
                           1800 + 600 = 2400(kg)
  Thửa thứ hai thu hoạch được số ki lô gam thóc là:
                            (4200 – 600) : 2 = 1800(kg)
                                                 Đáp số:thửa thứ 1:2400kg
                                                              thửa thứ 2:1800kg
  Bài 2
  Lớp Một thu nhặt được số ki-lô-gam giấy là:

              (127 – 9) : 2 = 59 (kg)

  Lớp Hai thu nhặt được số ki-lô-gam giấy là:

                 59 + 9 = 68 (kg)

                         Đáp số:Lớp 1: 59kg
                                      Lớp 2:68kg
   Bài 3
  Tấm vải thứ nhất dài số m là : 
  ( 114 + 6 ) : 2 = 60 ( m )
  Tấm vải thứ hai dài số m là :
  114 – 60 = 54 ( m )
                  Đáp số : Tấm vải thứ 1 : 60 m
                                  Tấm vải thứ 2 : 54 m
  Bài 4
              Chu  vi hình chữ nhật là:
                          (m)
              Diện tích của hình chữ nhật là:
                          24 x 18 = 432 (m²)
                                    Đáp số: chu vi: 84m
                                                 diện tích: 432m

 2. Bài 1
  Đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg
  6 tạ = 600 kg
  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :
  $\text{( 3200 + 600 ) : 2 = 1900 ( kg )}$
  Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :
  $\text{ 1300 + 600 = 1900 ( kg )}$
                            Đáp số: thửa ruộng thứ nhất : 1900 kg thóc
                                           thửa ruộng thứ hai : 1300 kg thóc
  Bài 2
  Lớp Một thu nhặt được số ki-lô-gam giấy là:
  (127 – 9) : 2 = 59 (kg)
  Lớp Hai thu nhặt được số ki-lô-gam giấy là:
   59 + 9 = 68 (kg)
                         Đáp số: Lớp Một: 59kg giấy; 
                                       Lớp Hai: 68kg giấy.
  Bài 3
  Tấm vải thứ nhất dài số m là : 
  $\text{( 114 + 6 ) : 2 = 60 ( m )}$
  Tấm vải thứ hai dài số m là :
  $\text{114 – 60 = 54 ( m )}$
                  Đáp số : Tấm vải thứ nhất : 60 m
                                  Tấm vải thứ hai : 54 m
  Bài 2
  Chu vi hình chữ nhật là:
      $\text{(24+18) × 2= 84 m}$
  Diện tích của hình chữ nhật là:
      $\text{24 × 18=432 m²}$
                            Đáp số: Chu vi là 84 m
                                          Diện tích là 432
   

Viết một bình luận