Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao c

Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho
OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     bn nói vẽ hình nên ko biết có đúng yêu cầu ko

    toan-lop-7-cho-goc-nhon-oy-tren-tia-o-lay-diem-a-tren-tia-oy-lay-diem-b-sao-cho-oa-ob-tren-tia-a

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )