Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho các điểm M(0;-5), N(-2;6),P(-2;5),Q(-4;0) điểm nào trên trục tung

Toán Lớp 7: Cho các điểm M(0;-5), N(-2;6),P(-2;5),Q(-4;0) điểm nào trên trục tung

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp: điểm M
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Điểm nằm trên trục tung thì có hoành độ $x = 0$
  $\begin{array}{l}
  M\left( {0; – 5} \right);{x_M} = 0\\
  N\left( { – 2;6} \right);{x_N} =  – 2 \ne 0\\
  P\left( { – 2;5} \right);{x_P} =  – 2 \ne 0\\
  Q\left( { – 4;0} \right);{x_Q} =  – 4 \ne 0
  \end{array}$
  Vậy chỉ có điểm M nằm trên trục tung.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )