Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Có bn số x có năm chữ số thoả mãn điều kiện X<10 009 ? Số dư trong phép chia 4300:200 là bao nhiêu ?

Toán Lớp 4: Có bn số x có năm chữ số thoả mãn điều kiện
X<10 009 ? Số dư trong phép chia 4300:200 là bao nhiêu ?

Comments ( 2 )

 1. Có bao nhiêu số x có năm chữ số thoả mãn điều kiện X<10 009 ?
  đáp án:9 số bởi vì số 10 009 là số có 5 chữ số mà người ta hỏi có bao nhiêu chữ số nhỏ hơn 10 009 nên chọn có 9 số đó là:10000,10001,10003,10004,10005,10006,10007,10008 tổng cộng 9 số
  Số dư trong phép chia 4300:200 là bao nhiêu ?
  =>thuận tiện nhất,ta thấy các số có 1 chữ số chia hết cho 2 là:2,4,6,8 không có số 3 nên đằng sau nó là 2 nên 4300 sẽ bị dư 100
  =>thương sẽ là 21

 2. Có bao nhiêu số x có năm chữ số thoả mãn điều kiện x < 10 009 ?
  Ta có:
  10 009 > 10 008 > 10 007 > 10 006 > 10 005 > 10 004 > 10 003 > 10 002 > 10 001 > 10 000
  Vậy: Có tất cả 9 số x thỏa mãn x < 10 009 
  Số dư trong phép chia 4300:200 là bao nhiêu ?
  Ta đặt tính: (Bạn tự đặt, mk hết vở)
  4300 : 200 = 21 (dư 1)
  Vậy số dư là 1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )