Toán Lớp 7: cho các đa thức sau P(x)=x^3 +3x^2+3x-2,Q(x)=-x^3-x^2-5x+2,tính P(x)+Q(x),tính P(x)+Q(x),tính nghiệm của đa thức H biết H (x) =Q(x)+P(

By Hạ Uyên

Toán Lớp 7: cho các đa thức sau P(x)=x^3 +3x^2+3x-2,Q(x)=-x^3-x^2-5x+2,tính P(x)+Q(x),tính P(x)+Q(x),tính nghiệm của đa thức H biết H (x) =Q(x)+P(x)
Viết một bình luận