Toán Lớp 7: Cho `{bz-cy}/{a}={cx-az}/b={ay-bx}/c`.`text{ CMR:}` `x/a=y/b=z/c`

By Phượng Tiên

Toán Lớp 7: Cho {bz-cy}/{a}={cx-az}/b={ay-bx}/c.text{ CMR:} x/a=y/b=z/c

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho `{bz-cy}/{a}={cx-az}/b={ay-bx}/c`.`text{ CMR:}` `x/a=y/b=z/c`”

 1. $\\$
  Giả sử x/a=y/b=z/c chứng minh (bz-cy)/a=(cx-az)/b=(ay-bx)/c
  Đặt x/a=y/b=z/c=k(k\ne 0)
  ->x=ak,y=bk,z=ck
  (bz-cy)/a
  =(bck – cbk)/a
  = 0/a
  = 0 (1)
  (cx-az)/b
  = (cak – ack)/b
  = 0/b
  = 0 (2)
  (ay-bx)/c
  = (abk – bak)/c
  = 0/c
  =0 (3)
  (1)(2)(3)
  -> (bz-cy)/a=(cx-az)/b=(ay-bx)/c(=0)
  Do đó nếu (bz-cy)/a=(cx-az)/b=(ay-bx)/c thì x/a=y/b=z/c

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: (bz-cy)/a=(cx-az)/b=(ay-bx)/c
  =>(a(bz-cy))/a^2=(b(cx-az))/b^2=(c(ay-bx))/c^2
  =>(abz-acy)/a^2=(bcx-baz)/(b^2)=(cay-cbx)/(c^2)
  Theo t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  (abz-acy)/a^2=(bcx-baz)/(b^2)=(cay-cbx)/(c^2)=(abz-acy+bcx-baz+cay-cbx)/(a^2+b^2+c^2)=((abz-baz)-(acy-cay)+(bcx-cbx))/(a^2+b^2+c^2)=0/(a^2+b^2+c^2)=0
  =>{((bz-cy)/a=0),((cx-az)/b=0),((ay-bx)/c=0):}
  =>{(bz-cy=0),(cx-az=0),(ay-bx=0):}
  =>{(bz=cy),(cx=az),(ay=bx):}
  =>{(y/b=z/c),(x/a=z/c),(x/a=y/b):}
  =>x/a=y/b=z/c
   

  Trả lời

Viết một bình luận