Toán Lớp 5: 1. Tìm x a/ X x 7,25 = 72,50 b/ 470,04 : x = 24 c/ x : 34 = 6,75 d/ 8,01

By Ngọc

Toán Lớp 5: 1. Tìm x
a/ X x 7,25 = 72,50 b/ 470,04 : x = 24
c/ x : 34 = 6,75 d/ 8,01 – x = 1,99

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1. Tìm x a/ X x 7,25 = 72,50 b/ 470,04 : x = 24 c/ x : 34 = 6,75 d/ 8,01”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{a/ X x 7,25 = 72,50}$ $\\$ $\text{X = 72,50 : 7,25}$ $\\$ $\text{X = 10}$ $\\$ $\text{b/ 470,04 : x = 24 }$ $\\$ $\text{x = 470,04 : 24}$ $\\$ $\text{x = 19,585}$ $\\$ $\text{c/ x : 34 = 6,75}$ $\\$ $\text{x = 6,75 x 34}$ $\\$ $\text{x = 229,5}$ $\\$ $\text{d/ 8,01 – x = 1,99}$ $\\$ $\text{x = 8,01 – 1,99}$ $\\$ $\text{x = 6,02}$
   

  Trả lời
 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :}
  a) x xx 7,25 = 72,50
  x = 72,50 : 7,25
  x = 10 .
  b) 470,04 : x = 24
  x = 470,04 : 24
  x = 19,585 .
  c) x : 34 = 6,75
  x = 6,75 xx 34
  x = 229,5 .
  d) 8,01 – x = 1,99
  x = 8,01 – 1,99
  x = 6,02 .
  text{#muoiakiramobile}

  Trả lời

Viết một bình luận