Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 8 thì y =3 a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và biểu biễn y theo x

Toán Lớp 7: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 8 thì y =3 a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và biểu biễn y theo x b) Hãy biểu diễn y theo x c) tính giá trị của y khi x=-2 và x=5

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Vì $x$ và $y$ là hai đại lượng tỉ lệ thuận 
  =>y=kx(k\ne 0)
  =>k=y/x=3/8
  b) Biểu diễn $y$ theo $x:$
  y=3/8 x
  c)
  Khi x=-2 ,ta có:
  y=3/8 .(-2)=-6/8=-3/4
  Khi x=5 , ta có
  y=3/8 .5=15/8
  Vậy khi x=-2 thì y=-3/4
                x=5 thì y=15/8

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau
  ⇒ y=kx
  ⇒ k=y/x=3/8
  b) y=3/8x
  Tù công thức y=3/8x ở câu b; ta có:
  *y=3/8×(-2)=(-6)/8=(-3)/4
  *y=3/8×5=15/8
  Vậy khi x=-2 thì y=(-3)/4
  Khi x=5 thì y=15/8

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )