Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho ∆ABC vuông tại A, BD là phân giác ???????????? (D ∈ AC). Trên BC lấy K sao cho BK = BA. a) Chứng minh: AD = DK b) Chứng minh: DK ⊥ BC c)

Toán Lớp 7: Cho ∆ABC vuông tại A, BD là phân giác ???????????? (D ∈ AC). Trên BC lấy K sao cho BK
= BA.
a) Chứng minh: AD = DK
b) Chứng minh: DK ⊥ BC
c) Chứng minh: BD là đường trung trực của AK
d) Trên tia đối tia DK lấy điểm E sao cho DE = DC. C/m: ba điểm B, A, E thẳng hàng.
(Vẽ hình luôn nha)

Comments ( 1 )

 1.                                                                                Chứng minh
   
  a)Xét ΔBDA và ΔBDK có:
  +BA=BK(gt)
  +B1=B2(BD là p/g góc ABC)      ⇒ΔBDA=ΔBDK(c.g.c)(1)
  +BD chung   
  b) Từ(1)⇒AD=Dk(2 cạnh tương ứng)
  c) Có tam giác ABC vuông tại A
  Từ(1)⇒BKD=BAC(Hai góc tương ứng         
  ⇒DK⊥BC                            
   d)Vì BA=BK
           AE=KC
  ⇒BE=BC
  Xét ΔBDF và ΔBDC có:
  +BE=BC(cmt)
  +B1=B2              ⇒ΔBDF=ΔBDC(c.g.c)(2)
  +BD chung
  Từ(2)⇒góc E=góc C(2 góc tương ứng)
          ⇒ED=DC(2 cạnh tương ứng)
  Xét ΔAED và ΔKCD có:
  +AE=KC(gt)
  +E=C                      ⇒ΔAED=ΔKCD(c.g.c)
  +ED=DC(cmt)
  ⇒A1=K1
  Nhận thấy:K1+BKD=180độ(kề bù)
                    Ts:K1+90độ=180độ
                      ⇒K1= 90độ
  Vì K1=A1⇒A1 = 90 độ
  Mà A1 ⊥ AC  và BA⊥AC⇒ B,A,E thẳng hàng

  toan-lop-7-cho-abc-vuong-tai-a-bd-la-phan-giac-d-ac-tren-bc-lay-k-sao-cho-bk-ba-a-chung-minh-ad

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )