Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho △ABC, K là trung điểm của AB , E là trung điểm của AC . a) Trên tia đối của tia KC lấy điểm M sao cho MK = KC Chứng minh AM=BC b) T

Toán Lớp 7: Cho △ABC, K là trung điểm của AB , E là trung điểm của AC .
a) Trên tia đối của tia KC lấy điểm M sao cho MK = KC Chứng minh AM=BC
b) Trên tia đối của tia EB lấy điểm N sao choEN = EB. Chứng minh AN=BC
c) Chứng minh A, M, N thẳng hàng.
————————————-
Giúp mình với, mình sẽ vote 5*
Vẽ cả hình luôn nhé!!

Comments ( 1 )

 1.  a) + b) + c)
  *Xét AKM và BKC có:
  •  AK = BK (gt) (K là trung điểm của AB)
  • KA = KB (gt)
  • góc AKM = góc BKC (Đối đỉnh)
  AKM = BKC (c.g.c)
  ⇒ góc MAK = góc KBC (tương ứng)
  ⇒ AM = BC (2 cạnh tương ứng) (1)
  AMK = BCK (2 góc tương ứng) mà 2 góc này ở vị trí so le trong
  ⇒ AM // BC (2)
  *Xét ΔAEN và ΔCEB có:
  AE = CE (E là trung điểm của AC)
  AEN = CEB (2 góc đối đỉnh)
  EN = EB (gt)
  ⇒ ΔAEN = ΔCEB (c.g.c)
  ⇒ AN = CB (2 cạnh tương ứng) (3)
  ANE = CBE (2 góc tương ứng) mà 2 góc này ở vị trí so le trong
  ⇒ AN // CB (4)
  Từ (1) và (3)
  ⇒ AM = AN 
  Từ (2) và (4)
  ⇒ A, M, N thẳng hàng
  —————————————————————————–
  uwu
  $@su$

  toan-lop-7-cho-abc-k-la-trung-diem-cua-ab-e-la-trung-diem-cua-ac-a-tren-tia-doi-cua-tia-kc-lay-d

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )