Toán Lớp 7: Cho `(x-1)/2=(y-2)/3=(z-3)/4` và `2x-3y+5z=56` Tìm `x; y; z`

Toán Lớp 7: Cho (x-1)/2=(y-2)/3=(z-3)/4 và 2x-3y+5z=56
Tìm x; y; z

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho `(x-1)/2=(y-2)/3=(z-3)/4` và `2x-3y+5z=56` Tìm `x; y; z`”

 1. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  \frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}
  =\frac{2.(x-1)-3.(y-2)+5.(z-3)}{2.2-3.3+5.4}
  =\frac{2.x-2.1-3.y+3.2+5.z-5.3}{4-9+20}
  =\frac{2x-2-3y+6+5z-15}{15}
  =\frac{2x-3y+5z-2+6-15}{15}
  =\frac{2x-3y+5z-11}{15}
  =\frac{56-11}{15}
  =\frac{45}{15}
  =3
  $\\$
  Do đó:
  @\frac{x-1}{2}=3=>x=3.2+1=>x=7
  @\frac{y-2}{3}=3=>y=3.3+2=>y=11
  @\frac{z-3}{4}=3=>z=4.3+3=>z=15
  Vậy x=7; y=11; z=15

  Trả lời
 2. Trả lời:
  (2(x-1)-3(y-2)+5(z-3))/(2.2-3.3+5.4)
  =(2x-2-3y+6+5z-15)/(4-9+20)
  =((2x-3y+5z)-(2-6+15))/15
  =(56-11)/15
  =45/15
  =3
  $\text{Suy ra:}$
  (x-1)/2=3=>x-1=6=>x=7
  (y-2)/3=3=>y-2=9=>y=11
  (z-3)/4=3=>z-3=12=>z=15
  $\text{Vậy}$ (x;y;z)=(7;11;15)

  Trả lời

Viết một bình luận