Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 6: cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau khi x = 4 và y = -8 a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x b) Hãy biểu diễn y t

Toán Lớp 7: Bài 6: cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau khi x = 4 và y = -8
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x
b) Hãy biểu diễn y theo x
c) Tính giá trị của y khi x = -5 ; x = 10
Bài 11: cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 3 thì y = 6
a) tìm hệ số tỉ lệ a
b) hãy biểu diễn x theo y
c) tính giá trị của x khi y = -1 ; y = 2
Bài 12: ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất). Biết rằng đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai hai máy?
Bài 13: cho biết tám người làm một công việc hết 40 ngày. Hỏi 10 người làm xong công việc đó trong mấy ngày? ( Năng suất làm việc của mỗi người như nhau)

Comments ( 1 )

 1. Bài 6
  a)k=y:x=-2
  b)y=k*x
  c)x=-5=>y=-5*-2=10
  x=10=>y=10*-2=-20
  Bìa 11:
  a)Ta có: x=a/y=>a=x*y=3*6=18
  b) x=a/y
  c)y=-1=>x=18/-1=18
  y=2=>x=18/2=9
  Bài 12:
  Gọi a,b,c là số máy của 3 đội 1,2 và 3
  Thời gian để một chiếc máy hoàn thành là:
  a*3 hay b*4 hay c*6  (Vì a chiếc máy thì làm trong 3 ngày và đây là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên khi a/a=1 thì số ngày là a*3)
  =>a/4=b/3
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  a/4=b/3=a-b/4-3=2/1=2
  =>a=4*2=8;b=3*2=6
  =>8*3=6*4=24=c*6=>c=4
  Vậy a=8;b=6;c=4
  Bài 13:
   Ta có: số người và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên 1 người  làm trong 40*8=320 ngày
  => 10 người làm trong: 320/10=32 ngày

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey