Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Câu 1. Điểm thi đua các tháng trong một năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng: Tháng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 Điểm 6 7 7 8 8 9 10 8 9

Toán Lớp 7: Câu 1. Điểm thi đua các tháng trong một năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng:
Tháng 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Điểm 6 7 7 8 8 9 10 8 9
Câu 1. Tần số của điểm 8 là:
A. 12; 1 và 4 B. 3 C. 8 D. 10.
Câu 2. Mốt của dấu hiệu điều tra trong câu 1 là:
A. 3 B. 8 C. 9 D. 10.
Câu 3. Số các giá trị có tần số bằng 7 là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức
A. (2+x).x 2 B. 2 + x 2 C. – 2 D. 2y+1
Câu 5. Bậc của đa thức M = x 6 + 5x2y2 + y2 – x4y3 – 1 là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7.
Câu 6. Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5 là:
A. 3xy B. C. D.
Câu 7. Cách sắp xếp của đa thức nào sau đây là đúng (theo luỹ thừa giảm dần của biến x)
A. 1 + 4×5 – 3×4 +5×3 – x2 +2x B. 5×3 + 4×5 – 3×4 + 2×2 + 2x + 1
C. 4×5 – 3×4 + 5×3 – x2 + 2x + 1 D. 1+ 2x – x2 + 5×3 – 3×4 + 4×5
Câu 8. Giá trị của biểu thức tại x = – 2 và y = – 1 là:
A. – 4 B. 12 C. – 10 D. – 12
Câu 9 : Cho tam giác MNP như hình vẽ . Khi đó ta có A. NP > MN > MP B. MN < MP < NP C. MP > NP > MN D. NP < MP < MN Câu 10 Cho tam giác ABC có Â = 900 và AB = AC ta có: A. là tam giác vuông. B. là tam giác cân. C. là tam giác vuông cân. D. là tam giác đều. Câu 11: Trong một tam giác góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là: A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc bẹt Câu 12: Bộ ba số đo nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác? A. 5cm, 3cm, 2cm B. 3cm , 4cm, 5cm C. 9cm, 6cm, 2cm D. 3cm, 4cm, 7cm. Câu 13. Bộ ba số đo nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông? A. 3cm, 9cm, 14cm B. 2cm, 3cm , 5cm C. 4cm, 9cm, 12cm D. 6cm, 8cm, 10cm Câu 14. Cho tam giác cân biết hai cạnh bằng 3 cm và 7 cm. Chu vi của tam giác cân đó là: A. 12 cm B. 10 cm C. 17 cm D. 6,5 cm Câu 15.Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, M là trung điểm của AC, N là trung điểm của AB thì A. GN = CN B. GN = CN C. BM= 2BG D. AG = BM

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1. Điểm thi đua các tháng trong một năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng:
  Tháng 9 10 11 12 1 2 3 4 5
  Điểm 6 7 7 8 8 9 10 8 9
  Câu 1. Tần số của điểm 8 là:
  A. 12; 1 và 4      B. 3            C. 8           D. 10.
  Câu 2. Mốt của dấu hiệu điều tra trong câu 1 là:
  A.1   B. 8    C . 9     D. 10.
  Câu 3. Số các giá trị có tần số bằng 7 là
  A. 1   B. 2    C. 3    D. 4
  Câu 4. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức
  A. (2+x).x 2     B. 2 + x 2     C. – 2      D. 2y+1
  Câu 5. Bậc của đa thức M = x 6 + 5x2y2 + y2 – x4y3 – 1 là:
  A. 4        B. 5       C. 6      D. 7.
  Câu 6. Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5 là:
  A. 3xy B. C. D.
  Câu 7. Cách sắp xếp của đa thức nào sau đây là đúng (theo luỹ thừa giảm dần của biến x)
  A. 1 + 4×5 – 3×4 +5×3 – x2 +2x
  B. 5×3 + 4×5 – 3×4 + 2×2 + 2x + 1
  C. 4×5 – 3×4 + 5×3 – x2 + 2x + 1
  D. 1+ 2x – x2 + 5×3 – 3×4 + 4×5
  Câu 8. Giá trị của biểu thức tại x = – 2 và y = – 1 là:
  A. – 4 B. 12 C. – 10 D. – 12
  Câu 9 : Cho tam giác MNP như hình vẽ . Khi đó ta có
  A. NP > MN > MP
  B. MN < MP < NP
  C. MP > NP > MN
  D. NP < MP < MN
  Câu 10 Cho tam giác ABC có Â = 900 và AB = AC ta có:
  A. là tam giác vuông. B. là tam giác cân. C. là tam giác vuông cân. D. là tam giác đều.
  Câu 11: Trong một tam giác góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là:
  A. Góc nhọn    B. Góc vuông          C. Góc tù
  D. Góc bẹt
  Câu 12: Bộ ba số đo nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
  A. 5cm, 3cm, 2cm        B. 3cm , 4cm, 5cm           C. 9cm, 6cm, 2cm
  D. 3cm, 4cm, 7cm.     ( 2 cạnh nhỏ hơn cộng lại phải lớn hơn cạnh lớn nhất)
  vd: đáp án B: 3+4 > 5 đúng 
  Câu 13. Bộ ba số đo nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?
  A. 3cm, 9cm, 14cm          B. 2cm, 3cm , 5cm             C. 4cm, 9cm, 12cm
  D. 6cm, 8cm, 10cm
  vì là tam giác vuông nên tổng bình phương 2 cạnh bên phải bằng cạnh huyền hay bình phương cạnh nhỏ 1 + bình phương cạnh nhỏ 2 = bình phương cạnh lớn nhất 
  Câu 14. Cho tam giác cân biết hai cạnh bằng 3 cm và 7 cm. Chu vi của tam giác cân đó là:
  A. 12 cm         B. 10 cm           C. 17 cm           D. 6,5 cm
  (bất đẳng thức của tam giác 2 cạnh nhỏ hơn cộng lại phải lớn hơn cạnh lớn nhất)
  => tam giác đó có 2 cạnh = 7cm và 1 cạnh = 3 cm 
  Câu 15.Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, M là trung điểm của AC, N là trung điểm của AB thì
  A. GN = CN          B. GN = CN            C. BM= 2BG             D. AG = BM
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )