Toán Lớp 7: Câu 1: Cho hàm số y =f(x) = 3x, thì f(-6) là: A.3 B.-6 C.18 D.-18 Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A, góc B là 35⁰ thì số đo góc ngoài tại

Toán Lớp 7: Câu 1: Cho hàm số y =f(x) = 3x, thì f(-6) là:
A.3
B.-6
C.18
D.-18
Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A, góc B là 35⁰ thì số đo góc ngoài tại đỉnh C là:
A.55⁰
B.35⁰
C.90⁰
D.125⁰
Câu 3: a và C là hai đường thẳng phân biệt, nếu a⊥b và b//c thì:
A.a//c
B.a⊥c
C.a và C không cắt nhau
D.a//b//c

TRẢ LỜI

Viết một bình luận