Toán Lớp 7: Câu 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 30. Giá trị của x khi y= 10 là: a/-50 b/50 c/-2 d/2 Câu

Toán Lớp 7: Câu 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 30. Giá trị của x khi y= 10 là:
a/-50
b/50
c/-2
d/2
Câu 2: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 30. Giá trị của y khi x= -1 là:
a/5
b/1/5
c/-1/5
d/-5

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   Câu 1 : d
  Câu 2: d
  Lời giải và giải thích chi tiết
   Câu 1:
  Ta có hệ số tỉ lệ là:
  y=k.x
  k=30:6
  Khi 
   Chọn 
  Câu 
  Hệ số tỉ lệ là:
  Khi 
   Chọn 
   

  Trả lời
 2. Câu 1:
  Ta có hệ số tỉ lệ là:
  y=k. x
  30=k. 6
  k=30:6
  k=5
  Khi y=10->x=10:5=2
  -> Chọn D
  Câu 2:
  Hệ số tỉ lệ là:
  y=k. x
  30=k. 6
  k=30:6
  k=5
  Khi x=-1->y=k. -1=5. -1=-5
  -> Chọn D

  Trả lời

Viết một bình luận