Toán Lớp 7: Các dân chuyên toán giải hộ mình nhé a)X/2=Y/3=Z/4 và x+y-z=10 b)X/3=Y/12 và 2X-3Y=20

Toán Lớp 7: Các dân chuyên toán giải hộ mình nhé
a)X/2=Y/3=Z/4 và x+y-z=10
b)X/3=Y/12 và 2X-3Y=20

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  x/2=y/3=z/4 ,Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau
  =>x/2=y/3=z/4=(x+y-z)/(2+3-4)=10/1=10
  Ta có
  x/2=10=>x=20
  y/3=10=>y=30
  z/4=20=>z=40
  Vậy (x,y,z)=(20,30,40)
  b)
  x/3=y/12 ,Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau
  =>x/3=y/12=(2x-3y)/(3.2-3.12)=20/(-30)=-2/3
  Ta có
  x/3=-2/3=>x=-2
  y/12=-2/3=>y=-8
  Vậy (x,y)=(-2,-8)

  Trả lời

Viết một bình luận