Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài tập 5:Đọc lại bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương và thực hiện yêu cầu bên dưới: “ Thân em vừa trắng lại vừ

Toán Lớp 7: Bài tập 5:Đọc lại bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương và thực hiện yêu cầu bên dưới:
“ Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son”
Tìm thành ngữ, cặp quan hệ từ, những cặp từ trái nghĩa được sử dụng trong bài thơ?

Comments ( 1 )

  1. Thành ngữ là :Bảy nổi ba chìm
    Cặp quan hệ từ :mặc dầu…mà
    Cặp từ trái nghĩa: Nổi -chìm, Rắn- nát

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )