Toán Lớp 7: Bài 9: Cho a,b là hai số tỉ lệ nghịch với 3 và 7, biết a-b=-16. Tìm a,b.

Toán Lớp 7: Bài 9: Cho a,b là hai số tỉ lệ nghịch với 3 và 7, biết a-b=-16. Tìm a,b.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Bài 9: Cho a,b là hai số tỉ lệ nghịch với 3 và 7, biết a-b=-16. Tìm a,b.”

 1. $\text{+) Theo bài ra, ta có:}$
  $\text{$\dfrac{a}{\dfrac{1}{3}}$ = $\dfrac{b}{\dfrac{1}{7}}$  và a – b = -16}$
  $\text{+) Áp ụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có}$
  $\text{$\dfrac{a}{\dfrac{1}{3}}$ = $\dfrac{b}{\dfrac{1}{7}}$ = $\dfrac{a-b}{\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{7}}$ = $\dfrac{-16}{\dfrac{4}{21}}$ = -84}$
  $\text{⇒ $\begin{cases}\dfrac{a}{\dfrac{1}{3}} = -84 \\\dfrac{b}{\dfrac{1}{7}}=-84\\ \end{cases}$ $⇒ \begin{cases} a=-28\\b=-12\\ \end{cases}$}$
  $\text{Vậy a = -28 và b = -12}$

Viết một bình luận