Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 9: Cho a,b là hai số tỉ lệ nghịch với 3 và 7, biết a-b=-16. Tìm a,b.

Toán Lớp 7: Bài 9: Cho a,b là hai số tỉ lệ nghịch với 3 và 7, biết a-b=-16. Tìm a,b.

Comments ( 2 )

 1. $\text{+) Theo bài ra, ta có:}$
  $\text{$\dfrac{a}{\dfrac{1}{3}}$ = $\dfrac{b}{\dfrac{1}{7}}$  và a – b = -16}$
  $\text{+) Áp ụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có}$
  $\text{$\dfrac{a}{\dfrac{1}{3}}$ = $\dfrac{b}{\dfrac{1}{7}}$ = $\dfrac{a-b}{\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{7}}$ = $\dfrac{-16}{\dfrac{4}{21}}$ = -84}$
  $\text{⇒ $\begin{cases}\dfrac{a}{\dfrac{1}{3}} = -84 \\\dfrac{b}{\dfrac{1}{7}}=-84\\ \end{cases}$ $⇒ \begin{cases} a=-28\\b=-12\\ \end{cases}$}$
  $\text{Vậy a = -28 và b = -12}$

 2. Lời giải chi tiết:
  Theo bài ra, ta có:
  a/7=b/3 và a-b=-16
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  a/7=b/3=(a-b)/(7-3)=(-16)/4=-4
  Như vậy:
  a/7=-4=>a=-4.7=-28
  b/3=-4=>b=-4.3=-12
  Vậy a=-28;b=-12

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn