Toán Lớp 5: Một nhà máy tháng 1 làm được 2500 sản phẩm Tháng 2 làm được 3000 sản phẩm Hỏi tháng 1 chiếm bao nhiêu % tháng 2 tháng 2 chiế

Toán Lớp 5: Một nhà máy tháng 1 làm được 2500 sản phẩm
Tháng 2 làm được 3000 sản phẩm
Hỏi tháng 1 chiếm bao nhiêu % tháng 2
tháng 2 chiếm bao nhiêu % tháng 1

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một nhà máy tháng 1 làm được 2500 sản phẩm Tháng 2 làm được 3000 sản phẩm Hỏi tháng 1 chiếm bao nhiêu % tháng 2 tháng 2 chiế”

 1.  tháng 1 chiếm số phần trăm tháng 2 là
            2500 : 3000 =0,8333=83,33%
  tháng 2 chiếm số phần trăm tháng 1 là 
             3000 : 2500 = 1,2 = 120 %
                     

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1% sản phẩm tháng 2 là:
  3000:100=30(sản phẩm)
  1% sản phẩm tháng 1 là:
  2500:100=25(sản phẩm)
  tháng 1 chiếm số % tháng 2 là;
  3000:25=120%
  tháng 2 chiếm số % tháng 1 là:
  2500:30=83,33333333%

  Trả lời

Viết một bình luận