Toán Lớp 7: Bài 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; AC = 4cm. a/ Tính độ dài BC. b/ Hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Tính đ

Toán Lớp 7: Bài 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; AC = 4cm.
a/ Tính độ dài BC.
b/ Hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Tính độ dài AG

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   text{a) Tam giác ABC vuông tại A theo định lý Pi-ta-go, ta có:} 
  BC^2=AB^2+AC^2
  BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5cm
   text{b) Vì AM là trung tuyến với cạnh BC nên:} 
  text{AM=BC:2=2,5 cm}
  text{Và vì G là trọng tâm của của ΔABC nên:}
  AG=\frac{2}{3}AM=\frac{5}{3}cm

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét ΔABC vuông tại A 
  BC^2 = AB^2 + AC^2
  BC^2 = 3^2 + 4^2
  BC^2 = 9 + 16
  BC^2 = 25
  BC = sqrt{25}
  BC = 5cm
  b) Ta có:
  AM là đường trung tuyến.
  BN là đường trung tuyến
  → G là trọng tâm
  Vì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền nên
  AM = 1/2 BC = 1/2 . 5 = 2,5cm
  Vì G là trọng tâm của ΔABC nên
  AG = 2/3 AM = 2/3 . 2,5 ≈ 1,7cm
  → AG = 17cm
  (2/3 . 2,5 = 5/3 = 1,666666667 nên mình làm tròn, còn bạn không muốn 1,7cm có thể thay số khác trong phạm vi)

  Trả lời

Viết một bình luận