Toán Lớp 5: Bài1:Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 135m=dm;375 cm=m;4km37m=km;345m=km;19yến=kg 19yến=tấn;2006g=kg. G;3tấn7yến=. Tấn 5cm

Toán Lớp 5: Bài1:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
135m=dm;375 cm=m;4km37m=km;345m=km;19yến=kg
19yến=tấn;2006g=kg. G;3tấn7yến=. Tấn
5cm2=dm2;5cm2=mm2;6m2.238dm=m2
Bài2:
98,56:25;47,78:37;2167;42;3,15:2,5
693:42;77,04:21,4;57,8nhân23,6
52,8:4;35:4;7:3,5;23,56:6,2

TRẢ LỜI

Viết một bình luận