Toán Lớp 7: Bài 5 : Cho $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$ . CMR : a ) $\frac{a}{a-b}$ = $\frac{c}{c-d}$ b ) $\frac{a}{b}$ = $\frac{a+c}{b+d}$ c )

Toán Lớp 7: Bài 5 : Cho $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$ . CMR :
a ) $\frac{a}{a-b}$ = $\frac{c}{c-d}$
b ) $\frac{a}{b}$ = $\frac{a+c}{b+d}$
c ) $\frac{a}{3a + b}$ = $\frac{c}{3c + d }$

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Bài 5 : Cho $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$ . CMR : a ) $\frac{a}{a-b}$ = $\frac{c}{c-d}$ b ) $\frac{a}{b}$ = $\frac{a+c}{b+d}$ c )”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  ĐK: b; d ne 0
  -Đặt a=kb; c=kd 
  a, -Ta có: a/(a-b) = (kb)/(kb-b)=(kb)/(b.(k+1)) = k/(k+1) (1)
                   c/(c-d) = (kd)/(kd-d)=(kd)/(d.(k+1))=k/(k+1) (2)
  -Từ (1) và (2) => đpcm
  b, -Ta có: a/b=(kb)/b=k (1)
                   (a+c)/(b+d)=(kb+kd)/(b+d)=(k.(b+d))/(b+d)=k (2)
  -Từ (1) và (2) => đpcm
  c, -Ta có: a/(3a+b)=(kb)/(3.kb+b)=(kb)/(b.(3k+1))=k/(3k+1) (1)
                  c/(3c+d)=(kd)/(3.kd+d)=(kd)/(d.(3k+1))=k/(3k+1) (2)
  -Từ (1) và (2) => đpcm

  Trả lời

Viết một bình luận