Toán Lớp 7: Bài 1. Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1) Bài 2.Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số

By An Kim

Toán Lớp 7: Bài 1. Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1)
Bài 2.Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số chính phương.
Bài 3.Cho n số x1, x2, …, xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1.x2 + x2.x3 + …+ xn.x1 = 0 thì n chia hết cho 4.
Bài 4.Cho ΔABC có góc ABC = 50độ; góc BAC = 70độ. Phân giác trong góc ACB cắt AB tại M. Trên MC lấy điểm N sao cho góc MBN = 40độ. Chứng minh rằng: BN = MC.
GIÚP MÌNH VỚI, LÀM TRONG 30′ NHA. MIK SẼ VOTE 5 SAO (60 ĐIỂM) ĐẤY
Viết một bình luận