Toán Lớp 7: Bài 1. Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1) Bài 2.Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số

Toán Lớp 7: Bài 1. Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1)
Bài 2.Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số chính phương.
Bài 3.Cho n số x1, x2, …, xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1.x2 + x2.x3 + …+ xn.x1 = 0 thì n chia hết cho 4.
Bài 4.Cho ΔABC có góc ABC = 50độ; góc BAC = 70độ. Phân giác trong góc ACB cắt AB tại M. Trên MC lấy điểm N sao cho góc MBN = 40độ. Chứng minh rằng: BN = MC.
GIÚP MÌNH VỚI, LÀM TRONG 30′ NHA. MIK SẼ VOTE 5 SAO (60 ĐIỂM) ĐẤY

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{Bài 1:}
  A = 1.2 + 2.3 + 3.4 +…+ n.(n+1)
  3A=1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 +… + n.(n+1).3
  =1.2.(3-0) + 2.3.(4-1) + … + n.(n+1).[(n+2)-(n-1)]
  =[1.2.3+ 2.3.4 + …+ (n-1).n.(n+1)+ n.(n+1)(n+2)] – [0.1.2+ 1.2.3 +…+(n-1).n.(n+1)]
  =>S=[n.(n+1).(n+2)] /3
  text{Bài 2:}
  text{Giả sử:} ab + 4 = a^2
  <=> a^2 – 4 = ab
  <=> a^2 – 2^2 = ab
  <=> text{(a+2)(a-2) = ab : luôn đúng với mọi a,b}
  => text{Đpcm}
  text{Bài 3:}
  text{Theo giả thiết suy ra các tích x1x2, x2x3,…,xnx1 chỉ nhận một trong hai giá trị là 1 và -1}
  text{Do đó x1x2 + x2x3 +…+ xnx1 = 0}
  <=> n = 2m
  => text{Đồng thời có m số hạng bằng 1 và m số hạng bằng -1}
  text{Nhận thấy: (x1x2)(x2x3)…(xnx1) = x12x22…xn2 = 1}
  => text{Số các số hạng bằng -1 phải là số chẵn}
  => m = 2k
  text{Suy ra:} n = 2m = 2.2k = 4k
  => text{n chia hết cho 4} 
  text{Bài 4:} 
  Có: ACB = 180 – 70 – 50 = 60^0
  => ACM = MCB = 30^0
  => NMB = BAC + ACM = 100^0
  => MNB = 180 – NMB – MBN = 40^0 = MBN
  text{Từ M kẻ MH vuông BC}
  => MH = 1/2 MC text{(do sin}30 = 1/2)
  text{Từ M kẻ MK vuông}BN = MK = 1/2BNtext{(do tam giác MBN cân tại M)}
  Xét Δ MKB = Δ BHM text{(cạnh huyền – góc nhọn)}
  => BK = MH
  => MC = BN
  text{#Study Well}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  b1 : 
  A = 1.2 + 2.3 + 3.4 +…+ n.(n+1)
  3A=1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 +… + n.(n+1).3

  =1.2.(3-0) + 2.3.(4-1) + … + n.(n+1).[(n+2)-(n-1)]

  =[1.2.3+ 2.3.4 + …+ (n-1).n.(n+1)+ n.(n+1)(n+2)] – [0.1.2+ 1.2.3 +…+(n-1).n.(n+1)] 

  =n.(n+1).(n+2) 

  =>S=[n.(n+1).(n+2)] /3 b1 : 

  b2 : Ta có:
  Giả sử: ab + 4 = A2

  <=>a2 – 4 = ab

  <=> A2 – 22 = ab

  <=> (A+2)(A-2) = ab : luôn đúng với mọi a,b

  => Đpcm

  b3 : 
  Theo giả thiết suy ra các tích x1x2 , x2x3 , …., xnx1 chỉ nhận một trong hai giá trị là 1 và -1
  Do đó x1x2 + x2x3 +…+ xnx1 = 0 <=> n = 2m
  => Đồng thời có m số hạng bằng 1 và m số hạng bằng -1
  Nhận thấy : (x1x2)(x2x3)…(xnx1) = x12x22…xn2 = 1
  => Số các số hạng bằng -1 phải là số chẵn
  => m = 2k
  Suy ra n = 2m = 2.2k = 4k
  => n chia hết cho 4
  b4 : 
  ABC^=1800−700−500=600
  ⇒ACM^=MCB^=300
  ⇒NMB^=BAC^+ACM^=1000
  ⇒MNB^=1800−NMB^−MBN^=400=MBN^
  từ M kẻ MH  _|_ BC 
  ⇒MK=12BN  ( do sin 300=12 )
  từ M kẻ MK_|_ BN
  ⇒MK=12BN  ( do tam giác MBN  cân tại M)
  xét tam giác MKB và tam giác BHM ( cạnh huyền – góc nhọn)
  => BK=MH=>MC=BN(đpcm)
  #lihn
   

  Trả lời

Viết một bình luận