Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: A) Vẽ đồ thị hàm số y=-0,25.x B) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên : H(2;-0,5)K(-4;-1)

Toán Lớp 7: A) Vẽ đồ thị hàm số y=-0,25.x
B) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên : H(2;-0,5)K(-4;-1)

Comments ( 1 )

 1. Lời giải chi tiết:
  a) Cho x=-4 =>y=1
  => A(-4;1) thuộc đồ thị hàm số y=-0,25.x
  Vẽ đường thẳng OA là đồ thị hàm số y=-0,25.x
  b) $\huge{.}$Xét điểm H(2;-0,5) có x=2;y=-0,5
  =>f(2)=-0,25.2=-0,5
  Vậy điểm H thuộc đồ thị hàm số y=-0,25.x
  $\huge{.}$Xét điểm K(-4;-1) có x=-4;y=-1
  =>f(-4)=-0,25.(-4)=1\ne-1
  Vậy điểm K không thuộc đồ thị hàm số y=-0,25.x

  toan-lop-7-a-ve-do-thi-ham-so-y-0-25-b-diem-nao-sau-day-thuoc-do-thi-ham-so-tren-h-2-0-5-k-4-1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )