Toán Lớp 7: A=2.5^22-9.5^21/25^40 B=5.(3.7^15-19.7^14)/7^16+3.7^15 C=4^5.9^4-2.6^9/2^10.3^8+6^8.20

By Hạ Uyên

Toán Lớp 7: A=2.5^22-9.5^21/25^40
B=5.(3.7^15-19.7^14)/7^16+3.7^15
C=4^5.9^4-2.6^9/2^10.3^8+6^8.20

0 bình luận về “Toán Lớp 7: A=2.5^22-9.5^21/25^40 B=5.(3.7^15-19.7^14)/7^16+3.7^15 C=4^5.9^4-2.6^9/2^10.3^8+6^8.20”

 1. A=(2.5^22-9.5^21)/25^40
  A=(2. 5^22 -9.5^11)/(5^80)
  A=(5^21. (2-9.5))/5^80
  A=(2-45)/5^59
  A=-43/5^59
  B=(5.(3.7^15-19.7^14))/(7^16+3.7^15)
  B=(5.3.7^15-5.19.7^14)/(7^16+3.7^15)
  B=(7^14.(5.3.7 -5.19))/(7^14. (7^2+3.7)
  B=(5.3.7 -5.19)/(7^2+3.7)
  B=(105-95)/(49+ 21)
  B=10/70
  B=1/7
  C=(4^5. 9^4-2.6^9)/(2^10. 3^8+ 6^8. 20)
  C=(2^10 .3^8 -2. 3^9 .2^9)/(2^10 .3^8 +3^8 .2^8 .2^2. 5
  C=(2^10 .3^8 -3^9 .2^10)/(2^10 .3^8 +3^8 .2^10. 5)
  C=(2^10. (3^8- 3^9))/(2^10. (3^8 + 3^8 .5)
  C=(3^8-3^9)/(3^8+ 3^8.5)
  C=(3^8. (1-3))/(3^8. (1+1.5)
  C=(1-3)/(1+5)
  C=-2/6
  C=-1/3
   

  Trả lời

Viết một bình luận