Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 9 mũ n bằng 27 mũ 12 và n là số tự nhiên khi đó giá trị của n là

Toán Lớp 7: 9 mũ n bằng 27 mũ 12 và n là số tự nhiên khi đó giá trị của n là

Comments ( 2 )

 1.     9^n = 27^12
  =>3^2n = 3^3.12
  =>3^2n = 3^36
  =>2n = 36
  => n = 36 : 2
  => n = 18
  Vậy n = 18
  Mik gửi câu trl nhs
  Cho mik 5* và câu trl hay nhất nhé

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   9^n =27^12
  =>(3^2)^n =(3^3)^12
  =>3^(2n)=3^36
  =>2n=36
  =>n=36:2=18
   Vậy n=18

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh