Toán Lớp 7: `(`81/12`-`9/4`)`.`(2/9)^2`-`2/9`

By Hải Ngân

Toán Lớp 7: (81/12-9/4).(2/9)^2-2/9
Viết một bình luận