Toán Lớp 6: a,(-7).(-2).(-5).8 b,49-[15+(-6)]

Toán Lớp 6: a,(-7).(-2).(-5).8
b,49-[15+(-6)]

TRẢ LỜI

Viết một bình luận