Toán Lớp 7: |x + 3| – 4 = 2x Trả lời đúng và nhanh nhất mình cho 5* + ctlhn

Toán Lớp 7: |x + 3| – 4 = 2x
Trả lời đúng và nhanh nhất mình cho 5* + ctlhn

TRẢ LỜI

 1. | x + 3 | – 4 = 2x
  ⇒ | x + 3 | = 2x + 4
  Do | x + 3 | ≥ 0 ⇒ 2x + 4 ≥ 0 ⇒ x ≥ – 2
  Điều kiện : x ≥ – 2
  Khi đó : | x + 3 | = | 2x + 4 |
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x + 3 = 2x + 4\\x + 3 = – 2x – 4\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x – 2x = 4 – 3\\- 2x – x = 4 + 3\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}- x = 1\\- 3x = 7\end{array} \right.\)
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x = – 1\\x = \frac{- 7}{3} ( Loại )\end{array} \right.\)
  Vậy , x = – 1 .     

  Trả lời
 2. Giải đáp:x=-1
  các bước giải
  / x +3/ -4 =2x
  Điều kiện x lớn hơn hoặc bằng -2
  x +3= 2x +4    koac x +3 = -2x -4
  -2x+ x =4-3    koac 2x +x= -4 -3
  -x =1              koac 3x =-7
  x=-1              koac x =-2, 3(dư 3)
  Loại -2,3 (dư3 )

  Trả lời

Viết một bình luận