Toán Lớp 7: 2x = 4y và 3y = 5z và x+2y-3z=99

By Khanh

Toán Lớp 7: 2x = 4y và 3y = 5z và x+2y-3z=99

0 bình luận về “Toán Lớp 7: 2x = 4y và 3y = 5z và x+2y-3z=99”

 1. Lời giải chi tiết:
  2x=4y;3y=5z
  =>x/4=y/2;y/5=z/3
  =>x/20=y/10;y/10=z/6
  =>x/20=y/10=z/6 và x+2y-3z=99
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/20=y/10=z/6=(x+2y-3z)/(20+2.10-3.6)=99/22=4,5
  Như vậy:
  x/20=4,5=>x=4,5.20=90
  y/10=4,5=>y=4,5.10=45
  z/6=4,5=>z=4,5.6=27
  Vậy x=90;y=45;z=27

  Trả lời
 2. Theo đề bài ta có :
  {:(2x = 4y => x/4 = y/2),(3y = 5z => y/5 = z/3):}} => x/20 = y/10 = z/6  và  x + 2y -3z = 99
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  x/20 = y/10 = z/6 = (x + 2y – 3z)/(20 + 2.10 – 6.3) = 99/22 = 4,5
  . x/20 = 4,5 => x = 90
  . y/10 = 4,5 => y = 45
  . z/6 = 4,5 => z = 27
  Vậy x = 90 ; y = 45 ; z = 27

  Trả lời

Viết một bình luận