Toán Lớp 7: 1. Chứng tỏ rằng $9^{1945}$ – $2^{1930}$ chia hết cho 5 2. Chứng tỏ rằng $4^{2010}$ + $2^{2014}$ chia hết cho 10 Mn giúp mk vs, giải

Toán Lớp 7: 1. Chứng tỏ rằng $9^{1945}$ – $2^{1930}$ chia hết cho 5
2. Chứng tỏ rằng $4^{2010}$ + $2^{2014}$ chia hết cho 10
Mn giúp mk vs, giải thik chi tiết bước giải giúp mk, hauws vote 5*+ cảm ơn và tlhn

TRẢ LỜI

 1. $\text{CHÚC BẠN HỌC TỐT!}$
  $\text{1/ $9^{1945}$ – $2^{1930}$}$
  $\text{1945 là số lẻ (1945 = 972.2 + 1)}$
  $\text{Nên $9^{1945}$ có tận cùng bằng 9}$
  $\text{1930 = 482.4 + 2}$
  $\text{Nên $2^{1930}$ có tận cùng bằng 4}$
  $\text{$9^{1945}$ – $2^{1930}$ = ….9 – ….4 (Lưu ý là có gạch trên đầu nhé bạn)}$
  $\text{= ….5}$
  $\text{Vậy $9^{1945}$ – $2^{1930}$ chia hết cho 5 (đpcm)}$
  $\text{2/ $4^{2010}$ + $2^{2014}$}$
  $\text{2010 là số chẵn (2010 = 1005.2)}$
  $\text{Nên $4^{2010}$ có tận cùng bằng 6}$
  $\text{2014 = 503.4 + 2}$
  $\text{Nên $2^{2014}$ có tận cùng bằng 4}$
  $\text{$9^{1945}$ + $2^{1930}$ = ….6 + ….4}$
  $\text{= ….10}$
  $\text{$4^{2010}$ + $2^{2014}$ Chia hết cho 10 (đpcm)}$

  Trả lời
 2. $1)1945=972.2+1$
  =>$9^{1945}$ có tận cùng bằng $9$
  $1930=482.4+2$
  =>$2^{1930}$ có tận cùng bằng $4$
  Do đó: $9^{1945}-2^{1930}=…9-…4=…5$
  =>$9^{1945}-2^{1930}$vdots$5 (đpcm)$
  $2)2010=1005.2$
  =>$4^{2010}$ có tận cùng là $6$
  $2014=503.4+2$
  =>$2^{2014}$ có tận cùng là $4$
  Do đó: $4^{2010}+2^{2014}=…6+…4=…10$
  =>$4^{2010}+2^{2014}$vdots$10(đpcm)$

  Trả lời

Viết một bình luận