Toán Lớp 5: 1. Tìm tỉ số phần trăm của: a, 25 và 40 b, 1,6 và 80 c, 0,4 và 3,2 d, 2 và 3/4 và 3 và 4/7 e , 18 và 4/5 g, 0,3 và 0,96 h, 25 và 40 i,

Toán Lớp 5: 1. Tìm tỉ số phần trăm của:
a, 25 và 40
b, 1,6 và 80
c, 0,4 và 3,2
d, 2 và 3/4 và 3 và 4/7
e , 18 và 4/5
g, 0,3 và 0,96
h, 25 và 40
i, 1,6 và 80
k, 0,4 và 3,2
L , 0,3 và 0,96

TRẢ LỜI

 1. a) Tỉ số phần trăm giữa 25 và 40 là
   25 : 40 = 0,625 = 62,5 % 
  b) Tỉ số phần giữa 1,6 và 80 là
   1,6 : 80 = 0,02 = 2% 
  c) Tỉ số phần trăm giữa 0,4 và 3,2 là
  0,4 : 3,2 = 0,125 = 12,5 % 
  d) Tỉ số phần trăm giữa 2 và 3/4 ; 3 và 4/7 là
  2 và 3/4 : 3 và 4/7 = 0,77 = 77% 
  e) Tỉ số phần trăm giữa 18 và 4/5
  18 : 4/5 = 22,5 = 2250% 
  g )  0,3 : 0,96 = 0,3125 = 31,25 
  h)  25 : 40 = 0,625 = 62,5% 
  i)  1,6 : 80 = 0,02 = 2% 
  k) 0,4 : 3,2 = 0,125 = 12,5 % 
  l)  0,3 : 0,96 = 0,3125 = 31,25% 

  Trả lời
 2. $\text{a/ Tỉ số phần trăm của 25 và 40 là:}$ $\\$ $\text{25 : 40 x 100 = 62,5%}$ $\\$ $\text{Đáp số: 62,5%}$ $\\$ $\text{b/ Tỉ số phần trăm của 1,6 và 80 là:}$ $\\$ $\text{1,6 : 80 x 100 = 2%}$ $\\$ $\text{Đáp số: 2%}$ $\\$ $\text{c/ Tỉ số phần trăm của 0,4 và 3,2 là:}$ $\\$ $\text{0,4 : 3,2 x 100 = 12,5%}$ $\\$ $\text{Đáp số: 12,5%}$ $\\$ $\text{e/ Tỉ số phần trăm của 18 và 4/5 là:}$ $\\$ $\text{18 : 4/5 x 100 = 2250%}$ $\\$ $\text{Đáp số: 2250%}$ $\\$ $\text{g/ Tỉ số phần trăm của 0,3 và 0,96 là:}$ $\\$ $\text{0,3 : 0,96 x 100 = 31,25%}$ $\\$ $\text{Đáp số: 31,25%}$ $\\$ $\text{h/; i/; k/; l/ giống mấy câu trên}$ $\\$
   

  Trả lời

Viết một bình luận