Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 1. Cho tam giác MNP có MN=19cm;MP=8cm. Biết độ dài cạnh NP là một số nguyên dương chia hết cho 3 và 4. Khi đó độ dài lớn nhất của cạnh

Toán Lớp 7: 1. Cho tam giác MNP có MN=19cm;MP=8cm. Biết độ dài cạnh NP là một số nguyên dương chia hết cho 3 và 4.
Khi đó độ dài lớn nhất của cạnh NP có thể có là …cm.
2. Cho tam giác ABC có AC=4,CB=3. Với P là một điểm bất kì, giá trị nhỏ nhất của biểu thức S=1/2PA+1/3PB+5/6PC bằng: …(1).

Comments ( 1 )

 1. *** Giải chi tiết : ***
  Câu 1 
  Theo bất đẳng thức tam giác ta có: MN+MP>NP hay NP<MN+MP
  ⇒NP<19cm+8cm⇒NP<27cm.
  Vì độ dài cạnh NP là một số nguyên dương chia hết cho 3 và 4 nên độ dài cạnh NP chỉ có thể bằng 12cm hoặc 24cm.
  Xét trường hợp: MN=19cm;MP=8cm;NP=24cm.
  Vì 19cm+8cm=27cm>24cm nên MN+MP>NP (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)
  Vậy độ dài lớn nhất của cạnh NP có thể có là 24cm.
   
  Câu 2 
  (xem hình)
  Ta có: S=1/2PA+1/3PB+5/6PC=1/2(PA+PC)+1/3(PB+PC)
  ≥1/2AC+1/3BC=1/2 .4+1/3 .3=3
  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi P thuộc đoạn thẳng AC và BC ⇔P≡C
  Vậy min S=3 khi P≡C

  toan-lop-7-1-cho-tam-giac-mnp-co-mn-19cm-mp-8cm-biet-do-dai-canh-np-la-mot-so-nguyen-duong-chia

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )