Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 1) Cho ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho ME = MC. Trên tia đối của tia NB lấy

Toán Lớp 7: 1) Cho ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho ME = MC. Trên tia đối của tia NB lấy điểm D sao cho ND = NB. Chứng minh rằng:
a)AME = BMC
b)AE // BC
c)Ba điểm A, E, D thẳng hàng

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-7-1-cho-abc-co-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-va-ac-tren-tia-doi-cua-tia-mc-lay-diem

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )