Toán Lớp 7: 1) 0.(3) + 3 1phần 3 + 0.4(2) 2) cho x tỉ lệ với 5, 4, 3. Tính giá trị của P= x + 2y – 3z phần x – 2y + 3z

By Phương

Toán Lớp 7: 1) 0.(3) + 3 1phần 3 + 0.4(2)
2) cho x tỉ lệ với 5, 4, 3. Tính giá trị của P= x + 2y – 3z phần x – 2y + 3z

0 bình luận về “Toán Lớp 7: 1) 0.(3) + 3 1phần 3 + 0.4(2) 2) cho x tỉ lệ với 5, 4, 3. Tính giá trị của P= x + 2y – 3z phần x – 2y + 3z”

 1. Giải đáp:
  1, $A = \frac{184}{45}$
  2, $P = \frac{2}{3}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1, Ta có : $A = 0,(3) + 3\frac{1}{3} + 0,4(2)$
  ⇔ $A = \frac{1}{3} + \frac{10}{3} + \frac{19}{45}$
  ⇔ $A = \frac{11}{3} + \frac{19}{45}$
  ⇔ $A = \frac{11×15}{45} + \frac{19}{45}$
  ⇔ $A = \frac{165}{45} + \frac{19}{45}$
  ⇔ $A = \frac{184}{45}$
  2, Ta có $x : y : z = 5 : 4 : 3$
  Đặt $x = 5k , y = 4k , z = 3k ( k \ne 0, k ∈ Z )$
  ⇒ $P = \frac{x+2y-3z}{x-2y+3z}$
  ⇔ $P = \frac{5k+2×4k-3×3k}{5k-2×4k+3×3k}$
  ⇔ $P = \frac{4k}{6k}$
  ⇔ $P = \frac{2}{3}$

  Trả lời

Viết một bình luận