Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Trong một hình vuông hoàn hảo có 4 chữ số, hai chữ số đầu giống nhau và hai chữ số cuối cũng giống nhau. Giá trị của số có 4 chữ số này

Toán Lớp 6: Trong một hình vuông hoàn hảo có 4 chữ số, hai chữ số đầu giống nhau và hai chữ số cuối cũng giống nhau. Giá trị của số có 4 chữ số này là bao nhiêu?

Comments ( 1 )

 1. Cách 1:
  Đặt số đó là,
  aabb
  Giá trị của 4 chữ số này là,
  a.1000 + a.100+b.10+b.1
  Cách 2:
  Số đó là,
  aabb
  Giá trị của chữ số đó là,
  1100a + 11b
  Cách 3:
  Giả sử,
  aabb=n^2 => a.10^3 + a.10^2 + b.10 +b=n^2
  => 11(100a+b)=n^2
  =>n^2 chia hết cho 11
  => n chia hết cho 11 do n^2 có 4 chữ số nên 32<n<100
  => n=33,n=44,n=55,…,n=99 thử vào n=88 thì thỏa mãn.
  Vậy số đó là 7744
  Cách 4:
  Gọi số tự nhiên cần tìm là aabb vì số đó lá số có 4 chữ số có hai chữ số đầu giống nhau và hai chữ số cuối cũng giống nhau
  aabb=a.1000 + a.100+b.10+b.1
  Giá trị của a.1000 là số hàng nghìn
  Giá trị của a.100 là số hàng trăm
  Giá trị của b.10 là số hàng chục
  Giá trị của b.1 là số hàng đơn vị

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )