Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Trên mảnh đất HCN có chiều dài 14 chiều rộng 12.Người ta định xây một sân bóng HCN và bớt ra 1 phần đường đi rộng 1m.Tính diện tính phầ

Toán Lớp 6: Trên mảnh đất HCN có chiều dài 14 chiều rộng 12.Người ta định xây một sân bóng HCN và bớt ra 1 phần đường đi rộng 1m.Tính diện tính phần đường đi

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 
   48 (m2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   diện tích mảnh đất là :
         14×12 = 168 (m2)
  chiều dài sân bóng là ;
          14-1-1=12 (m)
  chiều rộng sân bóng là ;
        12-1-1 = 10 (m)
  diện tich sân bóng là ;
        12 × 10=120 (m2)
  diện tích lối đi là ;
           168-120 =48 ( m2)
    đáp số ; 48 (m2)

 2. Bài giải:
  Diện tích cả mảnh đất là:
  14.12=168 (m²)
  Chiều dài sân bóng là:
  14-1-1=12 (m)
  Chiều rộng sân bóng là:
  12-1-1=10 (m)
  Diện tích sân bóng là:
  12.10=120 (m²)
  Diện tích phần đường đi là:
  168-120=48 (m²)
  Đáp số: 48 m²

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )