Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tổng 3^1 +3^2 + 3^3 + =-.+3^2012 có chia hết cho 120 không ? Vì sao

Toán Lớp 6: tổng 3^1 +3^2 + 3^3 + ……………..+3^2012 có chia hết cho 120 không ? Vì sao

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  31=3;32=9;33=27;34=81
  Do đó : 31+32+33+34=3+9+27+81=120
  Nên 31+32+33+34+35+…+32012=(31+32+33+34)+(35+36+37+38)+…+(32009+32010+32011+32012)=120+34.120+…+32008.120=120.(1+34+…+32008)⋮120 Vậy tổng 

 2. Gọi biểu thức trên là A , ta có : 
  A = 3^1 + 3^2 + 3^3 + …….. + 3^2012 
  A = 3 + 9 + 27 + …….. + 3^2012 
  A x 3 = 9 + 27 + 81 + ……. + 3^2012 x 3
  A x3 – A = 9 + 27 + 81 + ……. + ( 3^2012 x 3) – 3 – 9 – 27 – ….. – 3^2012
  A x 2 = 3^2012 x 3 
  A = 3^2012 x 3 : 2 
  A = 3^2012 x 1,5 
  Vậy A chia hết cho 120 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly