Toán Lớp 6: tính nhanh_giải thích các bước B=(4-1/23-56/39-25/47)/(5/69+5/117+5/141) Mong các Mod giúp eam vs ạ!!!

By Lan Lan

Toán Lớp 6: tính nhanh_giải thích các bước
B=(4-1/23-56/39-25/47)/(5/69+5/117+5/141)
Mong các Mod giúp eam vs ạ!!!

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tính nhanh_giải thích các bước B=(4-1/23-56/39-25/47)/(5/69+5/117+5/141) Mong các Mod giúp eam vs ạ!!!”

 1. Giải đáp:
   B = (4 – 1/23 – 56/39 – 25/47)/(5/69+ 5/117 + 5/141)
      =(1 – 1/23 + 2 – 56/39  + 1 – 25/47)/(5/69 + 5/117 + 5/141)
     = (22/23 + 22/39 + 22/47)/(5/69 + 5/117 + 5/141)
    = (22 . (1/23 + 1/39 + 1/47))/(5/3 . (1/23 + 1/39 + 1/47)
    = 22/(5/3)
  = 66/5
   

  Trả lời

Viết một bình luận