Toán Lớp 6: Tính bằng cách thuận tiện: a) -329 + (15 – 101) – (15 – 440) b) 29 x (19 – 13) – 19 x (29 – 13)

Toán Lớp 6: Tính bằng cách thuận tiện:
a) -329 + (15 – 101) – (15 – 440)
b) 29 x (19 – 13) – 19 x (29 – 13)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tính bằng cách thuận tiện: a) -329 + (15 – 101) – (15 – 440) b) 29 x (19 – 13) – 19 x (29 – 13)”

 1. a)
  -329 + (15 – 101) – (15 – 440)
  = (-329)+15-101-15+440
  =(-329)-101+440
  =329+101+440
  =(-430)+440
  =10
  b)
  29 . (19 – 13) – 19 . (29 – 13)
  = 29.19 – 29.13 – 19.29 + 19.13
  = (29.19 – 19.29) + 19.13 – 29.13
  = 0 + 13.(19 – 29)
  = 13.(-10)
  = (-130)

  Trả lời

Viết một bình luận