Toán Lớp 6: Tìm x,y thuộc Z biết: 3x+4y-xy=15

Toán Lớp 6: Tìm x,y thuộc Z biết:
3x+4y-xy=15

TRẢ LỜI

Viết một bình luận