Toán Lớp 6: tìm x;y là số nguyên: (x-3).(y+1)=15

Toán Lớp 6: tìm x;y là số nguyên: (x-3).(y+1)=15

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x-3).(y+1)=15
  Mà x;y là số nguyên
  =>(x-3);(y+1)in Ư(15)={1;3;5;15;-1;-3;-5;-15}
  Ta có bảng sau:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x-3}&\text{1}&\text{3}&\text{5}&\text{15}&\text{-1}&\text{-3}&\text{-5}&\text{-15}\\\hline \text{y+1}&\text{15}&\text{5}&\text{3}&\text{1}&\text{-15}&\text{-5}&\text{-3}&\text{-1}\\\hline \text{x}&\text{4}&\text{6}&\text{8}&\text{18}&\text{2}&\text{0}&\text{-2}&\text{-12}\\\hline \text{y}&\text{14}&\text{4}&\text{2}&\text{0}&\text{-16}&\text{-6}&\text{-4}&\text{-2}\\\hline\end{array}
  Vậy (x;y) :(4;14),(6;4),(8;2),(18;0),(2;-16),(0;-6),(-2;-4),(-12;2)

  Trả lời

Viết một bình luận