Toán Lớp 5: Theo kế hoạch, đọi sản xuất phải trồng 15ha rừng trong 1 năm. a) nửa năm đầu đội đã trồng được 7,8ha rừng. Hỏi trong nửa năm đầu đội đã

Toán Lớp 5: Theo kế hoạch, đọi sản xuất phải trồng 15ha rừng trong 1 năm.
a) nửa năm đầu đội đã trồng được 7,8ha rừng. Hỏi trong nửa năm đầu đội đã thực hiện đc bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm ?
b) đến hết năm đội đã trồng được tất cả 16,8ha rừng. Hỏi đội đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm ?

TRẢ LỜI

 1. a, Trong nửa năm đầu đội đó đã thực hiện được số % kế hoạch cả năm là:
               7,8 : 15 = 0,52 = 52%
  b, Đội đó đã thự hiện được số phần trăm là:
           16,8 : 15 = 1,12 = 112%
  Đội đó đã vượt mức kế hoạch số % là:
       112% – 100% = 12%
  Đáp số: a, 52%
                b, 112%; 12%
   MIK XIN HAY NHẤT Ạ

  Trả lời

Viết một bình luận