Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm ước chung lớn nhất của 102 và 138. A. 2 B. 1 C. 6 D. 12

Toán Lớp 6: Tìm ước chung lớn nhất của 102 và 138.
A. 2
B. 1
C. 6
D. 12

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   102 = 2 . 3 . 17
   138 = 2 . 3 . 23
   ƯCLN ( 102 ; 138 ) = 2 . 3 = 6
   ⇒ ƯCLN ( 102 ; 138 ) = 6
   Vậy đáp án đúng là C . 6

 2. Giải đáp: $C.6$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $102= 2.3.17$
  $138=2.3.23$ 
  \text{ƯCLN}$(102,138)= 2.3=6$
  \text{Giải đáp là C}
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai