Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm ƯCLN và BCNN của số sau: 100, 120 , 20

Toán Lớp 6: Tìm ƯCLN và BCNN của số sau:
100, 120 , 20

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:ƯCLN là 20;BCNN là 600
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. $100$ $=$ $2^2$ $.$ $5^2$
  $120$ $=$ $2^3$ $.$ $3$ $.$ $5$
  $20$ $=$ $2^2$ $.$ $5$
  $⇒$ $ƯCLN(100;120;20)$ $=$ $2^2$ $.$ $3$ $.$ $5$ $=$ $60$
  $⇒$ $BCNN(100;120;20)$ $=$ $2^3$ $.$ $3$ $.$ $5^2$ $=$ $600$
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương